Free cookie consent management tool by TermsFeed

Algemene Voorwaarden

'De klant' wordt gedefinieerd als elke persoon, bedrijf, rechtspersoon, rechtspersoon, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die Cartranspain instrueert, autoriseert, uitvoert of anderszins inschakelt voor het transport, de opslag, reparatie, verplaatsing van voertuigen, auto's of elk type vracht 'Het bedrijf' wordt gedefinieerd als Cartranspain of een van haar dochterondernemingen of moedermaatschappijen.

1. De onderneming verbindt zich ertoe bepaalde voertuigen voor de opdrachtgever te vervoeren en/of samen te stellen volgens de instructies van de opdrachtgever ('de dienst').

2. Alle facturen zijn betaalbaar vóór levering van voertuig(en).

3. Elke offerte vervalt, indien niet eerder aanvaard, 7 dagen na uitgifte, waarna het bedrijf alle elementen van de offerte kan wijzigen.

4. Alle schattingen die door het bedrijf zijn gemaakt met betrekking tot de datum of data waarop de diensten zullen worden uitgevoerd, zullen door het bedrijf worden bevestigd bij aanvaarding van de offerte.

5. Schattingen gemaakt tot de datum en tijd van de voltooiing van de diensten of enig onderdeel van de diensten zijn slechts zakelijke schattingen en in het geval dat de voltooiing wordt vertraagd, of het bedrijf om welke reden dan ook weigert een voertuig vrij te geven, is er geen directe aansprakelijkheid , indirect of anderszins, komen toe aan het Bedrijf.

6. In het geval dat de klant wil dat de diensten regelmatig of op meerdere voertuigen of meerdere batches voertuigen worden uitgevoerd, verbindt de klant zich ertoe het bedrijf ten minste 14 dagen voordat een dergelijke service wordt vereist op de hoogte te houden van zijn toekomstige vereisten .

7. De klant zal het bedrijf voldoende informatie verstrekken om het voertuig of de voertuigen te identificeren die moeten worden vervoerd en/of waarop de klant de diensten wil uitvoeren en in het geval van transport een bevestiging van het afleveradres en, indien van toepassing, een schriftelijke bevoegdheid om het voertuig of de voertuigen in kwestie op te halen of te verwijderen. Als de specificatie, beschrijving, merk, model, afmetingen van het voertuig/de voertuigen veranderen tussen de bestelling en het tijdstip van ophalen, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de eerder opgegeven prijs en/of de vervoersvoorwaarden te wijzigen, inclusief de beperking van de verzekeringsaansprakelijkheid.

7a. De aansprakelijkheid voor goederenvervoerverzekering gaat pas in nadat een voertuig door de agent is getekend en volledig op een transporteur is geladen.

8. In het geval dat het bedrijf niet in staat is om een voertuig af te leveren, zal het bedrijf het voertuig naar een beveiligde winkel brengen om het op te halen door de klant of de persoon aan wie het had moeten worden afgeleverd of voor het bedrijf om te proberen in opdracht van de opdrachtgever een tweede levering. Alle kosten voor het verwijderen van het voertuig naar een veilige stalling. De kosten voor de veilige opslag, het ophalen uit de beveiligde opslag en elke verdere poging tot levering komen bovenop de leveringskosten die in de offerte staan vermeld en zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Tijdens veilige opslag berust het risico in de voertuigen bij de klant.

9. In het geval dat de klant een verzoek of instructie aan het bedrijf annuleert, met een opzegtermijn van minder dan één werkdag en voor alle andere diensten vijf werkdagen van tevoren, wordt een annulerings- of wijzigingsvergoeding gelijk aan de kosten van het bedrijf voor de diensten zijn verschuldigd aan het bedrijf.

10. De klant garandeert dat hij de eigenaar van de voertuigen is of dat zijn principes het recht hebben om afstand te doen van of bezit te nemen van (naargelang het geval) en de wijzigingen aan de voertuigen aan te brengen en de klant beweert dat de klant niet op de juiste manier is geautoriseerd.

11. De klant garandeert dat de voertuigen zich in een staat bevinden die geen gevaar vormt voor personen indien op een verantwoorde manier wordt gereden of een voldoende opgeleide medewerker de werkzaamheden aan de voertuigen uitvoert, zich in een staat bevinden die geen gevaar vormt voor onderdelen losgeraakt of vloeistoffen lekken als de voertuigen op de normale manier worden vervoerd. Indien de opdrachtgever autorisatie geeft voor het laden/lossen van voertuigen met eigen personeel, is het bedrijf niet aansprakelijk voor schade of verlies of persoonlijk letsel tijdens het laden/lossen.

12. De klant zal het bedrijf en de werknemers van het bedrijf en de onderaannemers vrijwaren van elke claim of aansprakelijkheid als de klant het bedrijf opdraagt om een voertuig op de openbare weg te parkeren of te besturen en dat voertuig niet in een geschikte staat verkeert om op de openbare weg te worden gebruikt. openbare weg.

13. De klant zal het bedrijf schadeloos stellen aan zijn werknemers en onderaannemers die voortvloeien uit een schending door een derde partij van de gezondheids- en veiligheidswetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de klant en elke bewoner van eigendommen waaraan het voertuig moet worden overgedragen. bezorgd of opgehaald.

14. Het bedrijf verbindt zich ertoe de klant te vrijwaren met betrekking tot elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het feit dat het bedrijf niet voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving bij het uitvoeren van de diensten namens de klant.

15. De Klant verbindt zich ertoe de Onderneming volledig op de hoogte te houden van elk arbeidsconflict dat de klant zou kunnen hebben, al dan niet met een erkende vakbond, zodat de Onderneming kan beoordelen of de dienstverlening aan de Klant waarschijnlijk of mogelijk aanleiding geeft tot vakbondsacties tegen het Bedrijf.

16. In het geval van transport is het bedrijf vrij om de wijze, route en volgorde van aflevering van de voertuigen te bepalen, tenzij het bedrijf dit voorafgaand aan het ophalen schriftelijk met de klant is overeengekomen.

17. In het geval dat de klant facturen niet op tijd betaalt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om een retentierecht uit te oefenen op dergelijke voertuigen waarvan het bedrijf de bewaring heeft, ongeacht of het bedrijf een van de diensten heeft uitgevoerd of niet. op de voertuigen op de voertuigen waarop pandrecht rust.

18. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om onderbetaalde rekeningen te factureren, te verkopen, te verdisconteren of te verpanden, ongeacht of deze openstaand zijn of niet.

19. De klant heeft niet het recht om verrekening uit te oefenen met betrekking tot enig onderbetaald bedrag dat verschuldigd is door het bedrijf en het bedrijf heeft het recht om ontvangen contanten toe te passen in elke volgorde of volgorde zoals het bedrijf naar eigen goeddunken zal bepalen.

20. De Klant is verantwoordelijk voor alle btw of andere heffingen, belastingen of andere aansprakelijkheid die verschuldigd kunnen zijn met betrekking tot de Diensten en voor zover het Bedrijf verplicht kan zijn dergelijke bedragen te betalen en terug te vorderen, heeft dit geen invloed op de aansprakelijkheid van de Klant om zulke bedragen te betalen.

21. De Klant is verantwoordelijk voor alle schulden die zijn ontstaan door toedoen van zijn werknemers, agenten of bestuurders. Als de klant een naamloze vennootschap is, stemmen de bestuurders ermee in om persoonlijk garant te staan voor alle schulden die zijn aangegaan door de vennootschap waarvan zij bedrijfsleiders zijn. Als de klant een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP) is, stemt elk lid ermee in individueel aansprakelijk te zijn voor alle openstaande bedragen die aan Cartranspain verschuldigd zijn.

22. Het Bedrijf heeft het recht om onderaannemers, faciliteiten en onderaannemers, faciliteiten en onderaannemersvoertuigen te gebruiken bij het nakomen van zijn verplichtingen om de dienst uit te voeren.

23. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de voertuigen vanaf het moment waarop de klant of de vertegenwoordiger van de klant deze in bezit geeft aan het bedrijf en de staat en volledigheid van de voertuigen heeft gecertificeerd, naargelang het geval, en het bedrijf stopt verantwoordelijk te zijn voor de voertuigen bij het afleveren ervan aan de Klant of een derde partij, ongeacht of deze partij de volledigheid en staat van de voertuigen certificeert. Derden, klanten of andere personen mogen voertuigen van het bedrijf niet betreden, opstappen, aan boord gaan of zich anderszins ermee bezighouden zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Elke persoon die in een voertuig stapt, doet dit op eigen risico, het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel.

24. Het Bedrijf zal verzekerd zijn bij een gerenommeerde verzekeraar met betrekking tot verlies van of schade aan voertuigen terwijl deze in het bezit van het Bedrijf zijn en wettelijke verantwoordelijkheden bij het gebruik van eigendommen door het Bedrijf, het in dienst nemen van personeel en de bedrijfsvoering. Het bedrijf biedt alleen verzekeringen en aanvaardt aansprakelijkheid voor voertuigen die door zijn transporteurs worden vervoerd. Het bedrijf biedt of biedt geen verzekering aan voor gevolgschade inclusief autoverhuur, gederfde inkomsten, winstderving, tijdverlies - deze lijst is niet volledig. Elk voertuig van een klant dat op een andere manier wordt afgeleverd, opgehaald of verplaatst, is vrijgesteld van verzekering en het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke claim dan ook, tenzij dit vooraf schriftelijk met de klant is overeengekomen. Alle voertuigen zijn verzekerd onder het CMR-verdrag wanneer ze door Europa reizen en onder deze voorwaarden binnen het VK, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op het moment van boeken.

25. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verliezen die voortkomen uit overmacht, vakbondsacties, fabricagefouten, ongunstige weersomstandigheden, onvermijdelijke verkeersvertragingen, verandering in voertuigspecificaties, acties van personen die niet in dienst zijn van het bedrijf, vervuiling door industriële neerslag, corrosieve stoffen in de lucht , netheid van vrachtwagens of andere omstandigheden die redelijkerwijs niet door het Bedrijf konden worden voorkomen of vermeden.

26. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade van welke aard dan ook geleden door de klant of een derde partij.

27. De klant zal alle claims tegen het bedrijf en de verzekeraars van het bedrijf indienen binnen 2 werkdagen nadat het verlies of de schade is opgetreden in overeenstemming met de procedure die van tijd tot tijd door het bedrijf wordt bepaald en het niet volgen van een dergelijke procedure kan de aansprakelijkheid van het bedrijf ongeldig maken. naar de klant. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het eigendom van alle vervangen onderdelen te behouden en kan de betaling inhouden totdat deze beschikbaar zijn.

28. Elke nalatigheid van een van de partijen om hun rechten af te dwingen, houdt geen afstand in van de rechten van een van de partijen.

29. Alle rechten die aan een van beide partijen toekomen bij of na voltooiing of beëindiging van deze overeenkomst blijven van kracht na dergelijke gebeurtenis.

30. Engels recht is van toepassing op alle regelingen tussen het bedrijf en de klant.

31. Alle voertuigen dienen te worden betaald bij aflevering of ophalen, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden door middel van contant geld of overschrijving. Bij bankoverschrijvingen moet BTW worden toegevoegd. Persoonlijke cheques worden niet geaccepteerd en goedkeuring moet worden verkregen op bedrijfscheques voordat auto's worden vrijgegeven.

32. Als u twijfelt of u gebonden bent aan deze voorwaarden, vraag dit dan VOORDAT u een offerte accepteert of enige vorm van instructie aan het bedrijf aanbiedt.